ประเภทธุรกิจ

ตรวจสอบแร่

รับสำรวจแร่ น้ำบาดาล ที่ปรึกษา จัดทำแผนที่

ขุดและสำรวจแร่

สำรวจแหล่งแร่

สำรวจ วิเคราะห์ และตรวจสอบแร่