ประเภทธุรกิจ

รับสำรวจแร่ น้ำบาดาล ที่ปรึกษา จัดทำแผนที่

ตรวจสอบแร่

ขุดและสำรวจแร่

สำรวจแหล่งแร่

สำรวจ วิเคราะห์ และตรวจสอบแร่