ประเภทธุรกิจ

การศึกษา

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเชื่อว่าเด็กๆทุกคนควรได้รับการศึกษาอย่างน้อยขั้นพื้นฐานได้โดยไม่มีข้อจำกัดความด้อยโอกาสหรือความขาดแคลน องค์กรเป็นสะพานน้ำใจในการส่งต่อความช่วยเหลือทางการศึกษาจากผู้บริจาค คุณเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนได้ที่ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา เขตจตุจักร

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมโดยการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการอุปการะเด็ก โครงการอาหารกลางวัน โครงการอนาคตของหนู โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โครงการห้องสมุด

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นเรียนและครูสอนไม่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลที่มีเป็นจำนวนมาก ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนการพัฒนาครูต้นทางและปลายทางทั่วประเทศให้มีความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติงานสอนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

มูลนิธิปฐมธรรม เป็นองค์กรของศาสนาที่เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนฟาอีฉงเต๋อได้ โดยการติดตามข่าวสารหรือโทรสอบถามได้ที่มูลนิธิปฐมธรรม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิดำรงชัยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน มีการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนสนับสนุนการจัดตั้งโครงการหรือสถานที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เจริญเติบโตและมีอนาคตที่ดี ช่วยเหลือเด็กให้มีชีวิตที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมโดยการเข้าร่วมโครงการต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น โครงการอาหารกลางวัน โครงการอนาคตของหนู

เป็นมูลนิธิที่สอนศาสนาอิสลาม

รับจัดอบรมสมาธิเพื่อสุขภาพ

เป็นมูลนิธิที่เกี่ยวกับการกีฬาและเป็นมูลนิธิที่จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน