ประเภทธุรกิจ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีลักษณะการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างแท้จริง ทุน FLTA กำหนดให้สรรหาอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อไปทำการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา อาจารย์ชาวไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมๆไปกับการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันให้มากขึ้นอีกด้วย

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเชื่อว่าเด็กๆทุกคนควรได้รับการศึกษาอย่างน้อยขั้นพื้นฐานได้โดยไม่มีข้อจำกัดความด้อยโอกาสหรือความขาดแคลน องค์กรเป็นสะพานน้ำใจในการส่งต่อความช่วยเหลือทางการศึกษาจากผู้บริจาค คุณเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนได้ที่ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา เขตจตุจักร

ส่งเสริมการศึกษา ให้ทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมโดยการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการอุปการะเด็ก โครงการอาหารกลางวัน โครงการอนาคตของหนู โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โครงการห้องสมุด

เพื่อเก็บดอกผลส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือการศึกษาวิชาการต่างๆ ในทางอุตสาหกรรม อาทิเช่น จักหาเครื่องมือ เครื่องจักรในการฝึกหัดทำงานให้แก่สถาบันศึกษาที่ขาดแคลนเครื่องมือ เครื่องจักร ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้เรียนวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนเงิน ให้ทุนการศึกษาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมแก่ผู้เรียนดี&nbsp

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท เป็นมูลนิธิทางการเมือง ส่งเสริมการศึกษาด้านการเมือง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งทุนการศึกษาและการวิจัย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ทมีสำนักงานอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ ทั้งในแอฟริกา เอเชีย ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นเรียนและครูสอนไม่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลที่มีเป็นจำนวนมาก ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนการพัฒนาครูต้นทางและปลายทางทั่วประเทศให้มีความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติงานสอนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

มูลนิธิปฐมธรรม เป็นองค์กรของศาสนาที่เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนฟาอีฉงเต๋อได้ โดยการติดตามข่าวสารหรือโทรสอบถามได้ที่มูลนิธิปฐมธรรม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิคริสตจักรท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ซอยวัดทุ่งลานนา กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิเพื่อการ พัฒนาผู้นำและคุณภาพชีวิต เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ งานประกาศเกียรติคุณ