ประเภทธุรกิจ

เป็นมูลนิธิที่เกี่ยวกับการกีฬาและเป็นมูลนิธิที่จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน

ให้ความรู้เรื่อง HIV กับเด็กชาวเขา และกะเหรี่ยง

เป็นองค์กรสาธาณชนประโยชน์ด้านพัฒนา เยาวชน สตรี ครอบครัว และสันติภาพ

เป็นมูลนิธิที่สอนศาสนาอิสลาม

รับจัดอบรมสมาธิเพื่อสุขภาพ

รับจัดอบรมสมาธิเพื่อสุขภาพ

เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิค

ส่งเสริมและสนันสนุนสมรรถภาพขององค์กรในชุมชน ระดมทุนในการบริจาคและส่งเสริมกิจกกรมเพื่อเพิ่มรายได้ร่วมมือกับสถาบันในงานวิจัย สนับสนุนเพื่อเพิ่มรายได้เพื่อการศึกษา

เป็นมูลนิธิเกี่ยวกับการบรรยายธรรมะ และให้สอบถามเรื่องธรรมะ และมีเรื่องอภิธรรม เสาร์ อาทิตย์