ประเภทธุรกิจ

เป็นมูลนิธิที่เกี่ยวกับการกีฬาและเป็นมูลนิธิที่จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน

ให้ความรู้เรื่อง HIV กับเด็กชาวเขา และกะเหรี่ยง

เป็นองค์กรสาธาณชนประโยชน์ด้านพัฒนา เยาวชน สตรี ครอบครัว และสันติภาพ

เป็นมูลนิธิที่สอนศาสนาอิสลาม

รับจัดอบรมสมาธิเพื่อสุขภาพ

เป็นมูลนิธิเกี่ยวกับการบรรยายธรรมะ และให้สอบถามเรื่องธรรมะ และมีเรื่องอภิธรรม เสาร์ อาทิตย์

เป็นมูลนิธิที่ไว้จัดกิจกรรมทางวิชาการและจัดทำหนังสือสายมนุษย์

เผยแพร่ศาสนา, รับสอนภาษาอังกฤษ, เกาหลี, จีน

ด้านสิทธิและแรงงาน