ประเภทธุรกิจ

ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์

ผลิตเครื่องจักรอาหารสัตว์

ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอาหารสัตว์

วัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

โม่วัตถุดิบอาหารสัตว์

วัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ (สำนักงานใหญ่)

ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ (สำนักงานใหญ่)