ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอาหารสัตว์

ผลิตเครื่องจักรอาหารสัตว์

ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์

วัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

โม่วัตถุดิบอาหารสัตว์

ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ (สำนักงานใหญ่)

ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ (สำนักงานใหญ่)

วัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์