ประเภทธุรกิจ

ผลิตเครื่องจักรอาหารสัตว์

ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรผลิตอาหาร

ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอาหารสัตว์

ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์

วัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

วัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

โม่วัตถุดิบอาหารสัตว์

ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ (สำนักงานใหญ่)