ประเภทธุรกิจ

โอเค วอเตอร์ สต็อป ผู้เชี่ยวชาญด้านงานแก้ปัญหา รับทำระบบกันรั่วกันซึม ภูเก็ต เมื่อใดมีปัญหาเรื่องคอนกรีตร้าวหลังคาหรือดาดฟ้าคอนกรีตรั่วซึม แทงค์คอนกรีตรั่วซึม ห้องใต้ดินรั่วซึม พื้นห้องน้ำ พื้นสระว่ายน้ำกระเบื้องหลุดร่อนรั่วซึม ปัญหาเหล่านี้เราแก้ได้ รับแก้ปัญหาดาดฟ้าคอนกรีตซึมน้ำ ภูเก็ต พื้น

สมาคมรองเท้าไทย แหล่งศูนย์รวมการพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรองเท้าของไทย บริการด้านวิชาการ ฝึกอบรมทักษะแรงงานเพื่อทดแทนกำลังการผลิตที่ขาดแคลน ส่งเสริมโอกาสการค้า การลงทุน การส่งออกและการนำเข้าภายใต้กรอบการค้าเสรี

บริการทางวิชาการ โรงเรียนภาษา พิมพ์ตำรา-วารสาร บริการสอบเทียบเครื่องมืออุตสาหกรรม สถาบันฝึกอบรม บริการข้อมูลและคำปรึกษาด้านอุตสาหกรรม

พัฒนาคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยและเข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีโครงการจัดทำขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด มีการให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม ในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องการวางแผนครอบครัว ส่งเสริมอนามัยแม่และการป้องกันโรคเอดส์ สามารถเข้ารับการปรึกษาได้ที่คลินิกสาขาอำเภอเมืองเชียงใหม่

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขา เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ และยังดำเนินกิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กยากจน จนถึงการดูแลสุขภาพของคนชราที่ยากไร้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ที่เมืองเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม มีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เช่น การวางแผนครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการป้องกันโรคเอดส์ การสร้างอาชีพ เป็นต้น

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมอาชีพ โดยพัฒนาจัดตั้งกองทุนธนาคารของหมู่บ้าน ส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชนในชุมชน และยังช่วยสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในชุมชน รวมถึงให้ความรู้การป้องกันและช่วยเหลือพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในชุมชน