ประเภทธุรกิจ

"บริการข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร,บริการให้ข่าวประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว"

สมาคมรองเท้าไทย แหล่งศูนย์รวมการพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรองเท้าของไทย บริการด้านวิชาการ ฝึกอบรมทักษะแรงงานเพื่อทดแทนกำลังการผลิตที่ขาดแคลน ส่งเสริมโอกาสการค้า การลงทุน การส่งออกและการนำเข้าภายใต้กรอบการค้าเสรี

ดูแลกลุ่มผู้ค้าในย่านนั้นๆ

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ การเดินทาง ใกล้กับ โรงพยาบาลวชิระ, ชุมสายโทรศัพท์สามเสน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริม SMEs ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

เราเป็นศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบครบวงจร (One Stop Service) บริการออกใบอนุญาตทำงานให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย ให้บริการรวดเร็ว ทันใจ ใช้ระยะเวลาพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการให้บริการรับคำขอ ทั้งในส่วนการอนุมัติ/อนุญาต การรับเรื่อง-ส่งต่อ-ติดตามผล

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ชลบุรี ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน เราให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ และนักลงทุนในหลายรูปแบบ ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน ทั้งการตอบคำถาม ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ และลงทุน จัดทำนัดหมายและจัดประชุมให้คำปรึกษาทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับนัดหมาย

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นครราชสีมา ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธูรกิจและลงทุน ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการธูกิจและลงทุน บริการจัดเยี่ยมชมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สามารถประสานงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การบริการข้อมูลบนเว็บไซต์ นักธุรกิจและนักลงทุนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสาร

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ขอนแก่น ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน เราให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ และนักลงทุนในหลายรูปแบบ ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน ทั้งการตอบคำถาม ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ และลงทุน จัดทำนัดหมายและจัดประชุมให้คำปรึกษาทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับนัดหมาย

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 สุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือนักธูรกิจให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เราให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ รายเล็กและรายใหญ่ ทั้งที่ได้ส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถใช้บริการของศูนย์เราได้