ประเภทธุรกิจ

การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคารและตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา 32 ทวิ เพื่อยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ร.1 โดยผู้ตรวจสอบอาคารมืออาชีพ

ศูนย์อำนวยความสะดวกนักลงทุนเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว (One Start One Stop Investment Center: OSOS) จับมือเครือข่าย 38 หน่วยงาน 14 กระทรวง 9 องค์กรธุรกิจ ให้คำปรึกษา ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แนะนำการลงทุนทำธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่  

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เชียงใหม่ ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน เราให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ และนักลงทุนในหลายรูปแบบ ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน ทั้งการตอบคำถาม ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ และลงทุน จัดทำนัดหมายและจัดประชุมให้คำปรึกษาทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับนัดหมาย

ศูนย์ประสานงานการบริการด้านการลงทุน ช่วยเหลือนักธูรกิจให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เราให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ รายเล็กและรายใหญ่ ทั้งที่ได้ส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถใช้บริการของศูนย์เราได้

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริม SMEs ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

เราเป็นศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบครบวงจร (One Stop Service) บริการออกใบอนุญาตทำงานให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย ให้บริการรวดเร็ว ทันใจ ใช้ระยะเวลาพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการให้บริการรับคำขอ ทั้งในส่วนการอนุมัติ/อนุญาต การรับเรื่อง-ส่งต่อ-ติดตามผล

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ชลบุรี ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน เราให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ และนักลงทุนในหลายรูปแบบ ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน ทั้งการตอบคำถาม ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ และลงทุน จัดทำนัดหมายและจัดประชุมให้คำปรึกษาทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับนัดหมาย

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นครราชสีมา ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธูรกิจและลงทุน ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการธูกิจและลงทุน บริการจัดเยี่ยมชมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สามารถประสานงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การบริการข้อมูลบนเว็บไซต์ นักธุรกิจและนักลงทุนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสาร

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ขอนแก่น ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน เราให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ และนักลงทุนในหลายรูปแบบ ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน ทั้งการตอบคำถาม ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ และลงทุน จัดทำนัดหมายและจัดประชุมให้คำปรึกษาทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับนัดหมาย

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 สุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือนักธูรกิจให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เราให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ รายเล็กและรายใหญ่ ทั้งที่ได้ส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถใช้บริการของศูนย์เราได้