ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล กระแสไฟฟ้า พลังงานไอน้ำ พลังงานไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ชานอ้อยจากการผลิตน้ำตาล มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

BCPG ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประกอบกิจการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในธุรกิจพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์และพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย

โรงงานไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานไฟฟ้าขยะ ที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทดแทนจากสิ่งปฎิกูลที่ไม่เป็นของเสียอันตราย มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานทดแทน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานลม มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้ผลิตกระแฟไฟฟ้าและไอน้ำ จำหน่ายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พลังงานไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วางใจในคุณภาพของสินค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

ไบโอพาวเวอร์ จำกัด โรงงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ จำหน่ายเถ้าแกลบ (Rice Husk Ash) ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก ซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นต้น มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

แอลกอฮอล์

บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล กระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้จากพืชผลทางการเกษตร วางใจในคุณภาพของสินค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด ย่านสวนหลวง ประกอบกิจการเกี่ยวกับขยะเชื้อเพลิง กำจัดขยะฝังกลบ ทำให้เกิดคุณภาพอากาศที่สะอาดไร้มลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยแก้ปัญหาการกำจัดขยะของชุมชน เพื่อผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็น ภายใต้ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ กลุ่มบริษัทโกลว์ยังให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้ง บริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด