Online Catalog

เหล็กเส้น สุรินทร์

Product Category :  Iron, Contractors-Foundation Reparing
Add to RFQ
เหล็กเส้นก่อสร้าง สุรินทร์ มาตรฐาน มอก. 20-2543 ขนาด RB6-RB34

เหล็กเส้นกลม เหมาะกับงานก่อสร้าง ร้านเราเน้นคุณภาพเหล็ก เหล็กเต็ม คุณภาพดี

Usability

เหล็กมีลักษณะกลม ให้ความยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตใช้กับงานก่อสร้างทั่วไป


Please request for more details or contact our customer service for more information.