Search businesses, products and services.

Strengthen your strategies for digital business.

The most comprehensive source of online business information.You can find info of product, service and business map instantly. Supports both Thai and English for searching.

Hot Catalog

บทความแนะนำโดย YellowPages

  • ของเหลว หรือสารเคมีใดๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าจำเป็นต้องลำเลียงผ่าน “ท่อ” ที่ถูกเชื่อมโยงวางกันเป็นระบบ
  • “กระเบื้อง” ใช้มุงหลังคาของบ้าน เพราะมีคุณสมบัติในการใช้งานที่ครบครันและมีหลายรูปแบบหลากสไตล์แตกต่างกันไปในแต่ละประเภท ซึ่งการจะเลือกกระเบื้องหลังคาให้ดีต้องมีหลักในการเลือก
  • ผู้รับเหมาก่อสร้างมักเลือกใช้ในโครงการสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ก็คือ “คอนโดมิเนียม” ช่วยทำให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง โดยคอนกรีตที่นำมาเลือกใช้งานนั้น จะต้องเลือกคอนกรีตที่มีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.
  • อุตสาหกรรมอาหาร การรักษาความสดใหม่ของ ”วัตถุดิบ” ที่จะนำมาแปรรูปและ ”สินค้า” ที่เตรียมขนส่งต่อให้ผู้บริโภค เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากเน่าเสียเร็วก็จะทำให้นำมาใช้ไม่ได้

Recent Catalog Inquiries

Last Viewed Catalog Item