ประเภทธุรกิจ

Ship broker นายหน้าซื้อขายเรือ

นำเข้า-ส่งออกตัวแทนขนส่ง

ธุรกิจเดินเรือ

ตัวแทนจัดหา ซัพพลายให้กับเรือ

นำเข้า-ส่งออกตัวแทนขนส่ง

นำเข้า-ส่งออก ตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ

ขายประกัยภัยทางเรือ

นายหน้าขายเรือ