ประเภทธุรกิจ

ตัวแทนจัดหา ซัพพลายให้กับเรือ

นำเข้า-ส่งออก ตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ

นำเข้า-ส่งออกตัวแทนขนส่ง

ธุรกิจเดินเรือ

นำเข้า-ส่งออกตัวแทนขนส่ง

นายหน้าขายเรือ

Ship broker นายหน้าซื้อขายเรือ

ขายประกัยภัยทางเรือ