ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช นำเข้าและส่งออกด้วย

ส่งออกพันธุ์ไม้เมืองร้อน

การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก

ส่งออกพันธุ์ไม้เมืองร้อน

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก

ส่ง-ออก เมล็ดพันธ์

ส่งออกเมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา พริก และข้าวโพด ไปเวียตนาม