ประเภทธุรกิจ

รับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันจากเกษตรกร ในพื้นที่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รับซื้อผลผลิตในพื้นที่ 70% และนอกพื้นที่ 30% และแปรรูป โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม ปัตตานี และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากปาล์มขนาดการผลิตราว 2,000 ตัน/วัน

ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์