ประเภทธุรกิจ

ยา-สารเคมี อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำหน่าย ยา สารเคมี ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

เวชภัณฑ์ยา

ผลิตจำหน่ายยาและแป้ง

ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ผลิตและปรุงยาสำเร็จรูปแผนโบราณพร้อมจำหน่าย

เวชภัณฑ์ยา

ขายยาแผนโบราณ, สมุนไพร

ผลิตและจำหน่ายยา

ให้บริการในการคิดค้นตำรับยา การตรวจวิเคราะห์ยา การวิเคราะห์ยา ในเลือด และการศึกษาชีวสมดุลย์