ประเภทธุรกิจ

บริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (chiller) และหอหล่อเย็น (cooling tower) รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอ aquatreat bio product for industrial water system ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการพัฒนาไปสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว green industry เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและใสใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น