ประเภทธุรกิจ

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทั้งชาย-หญิง เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครตั้งแต่เดือนมากราคมเป็นต้นไป วันจันทร์-วันเสาร์ ในเวลาราชการ และหยุดวัน 13-15 เมษายน (หยุดวันสงกรานต์) นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยีทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

เปิดสอนระดับ ปวช,ปวส สาขาการบัญชี,การขาย การตลาด,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดสอนระดับชั้น ปวช-ปวส

เปิดสอนระดับ ปวช-ปวส สาขาการขาย, การบัญชีธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตร ปวช. หลักสูตร 3 ปี เปิดสอน 3 สาขา -สาขาการบัญชี -สาขาการขาย -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตร ปวส. หลักสูตร 2 ปี เปิดสอน 7 สาขา-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ -สาขาการบัญชี -สาขาการตลาด -สาขาพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาการจัดการทั่วไป -สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เปิดสอนระดับ ปวช,ปวส (เอกชน)

เปิดสอนระดับ ปวช,ปวส

โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมีศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับ ปวช.-ปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญชี และภาษาต่างประเทศธุรกิจ