ประเภทธุรกิจ

เปิดสอนระดับชั้น ปวช-ปวส

หลักสูตร 2 ปี เปิดสอน 7 สาขา-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ -สาขาการบัญชี -สาขาการตลาด -สาขาพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาการจัดการทั่วไป -สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.00-19.00 น.

เปิดสอนระดับ ปวช,ปวส สาขาการบัญชี,การขาย การตลาด,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดสอนระดับ ปวช-ปวส สาขาการขาย, การบัญชีธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดสอนระดับ ปวช,ปวส (เอกชน)

เปิดสอนระดับ ปวช,ปวส

ปวช - ปวส (เอกชน)

โรงเรียน