ประเภทธุรกิจ

ออกแบบ Website และสิ่งพิมพ์

หนังสือพิมพ์นครโพสต์ และคลื่นวิทยุ 93.00 MHz

สื่อสิ่งพิมพ์

บริการโฆษณาสิ่งพิมพ์

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ website ทางการตลาด

ผลิตโฆษณาแม็กซ์กาซีน หรือหนังสือต่างประเทศ

หนังสือพิมพ์รายวันภาษาญี่ปุ่น

ผลิตโฆษณาแม็กซ์กาซีน หรือหนังสือต่างประเทศ

หนังสือพิมพ์รายวันภาษาญี่ปุ่น