ประเภทธุรกิจ

test chamber ใช้ทดสอบยานยนต์หรือรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ก่อนผลิตจริงออกจำหน่ายสู่ตลาด ผู้ผลิตห้องทดสอบโดยการเดินผ่าน walk in test chamber สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ air conditioning test chamber เพื่อวัดผลการประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ตามมาตรฐานทางราชการ ผู้ผลิตห้องจำลองสภาวะแวดล้อม

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร, น้ำ,น้ำเสีย, อากาศ, เสียง, บริการให้คำ ปรึกษา,ฝึกอบรมทางวิชาการ

เครื่องแก้ว สารเคมี Zinc Oxide อุปกรณ์ห้องแลบ อาหารเลี้ยงเชื้อ เคมีอุตสาหกรรม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น-ปลาย

เป็นห้องปฏิบัติการของรัฐเปิดดำเนินงานมากกว่า 13 ปี มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้บริการ ตรวจหาสารเคมีตกค้าง, ตรวจยาปฏิชีวนะ ตะกั่ว สารหนู ในอาหาร, ตรวจหาสารเคมีอันตราย สารปรอท ในเวชสำอางค์และนอกจากนี้ยังมีบริการตรวจรับรองมาตรฐานเช่น ตรวจประเมินและรับรองคุณภาพและผลผลิต

ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะ

บริการด้านแลป

บริการห้องปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม

วินิจฉัยโรคจากชิ้นเนื้อผู้ป่วย

ตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านเคมี