ประเภทธุรกิจ

บริการที่ปรึกษาด้านการตลาด

ให้คำปรึกษาทางการตลาดและวิจัยด้านการตลาด

ให้บริการที่ปรึกษาด้านการขายและขยายตลาด

ศูนย์กลางประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

วิจัยการตลาด

การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นทางการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการจัดการ, การจัดอบรม สัมมนา การจัดหาสถานที่, การประมูล เพื่อรับจ้างทำของ

ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

บริการให้คำแนะนำจัดทำวิจัยทางการเงินและการตลาด

บริการทำวิจัยการตลาด บริการดำเนินการด้านการตลาด