ประเภทธุรกิจ

การลงทุน

เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจการท่องเที่ยว

ให้บริการด้าน การวิจัยพฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจอุตสาหกรรม

ให้บริการทดสอบวิเคราะห์เคมี,วัสดุ

งานวิจัยและโฆษณา

วิจัยการตลาด จัดเก็บ รวมรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลตัวเลข สถิติ

ให้บริการงานด้านวิจัย และสำรวจตลาดทำวิจัย และสำรวจตลาดใหม่ในแต่ละพื้นที่เพื่อประโยชน์การส่งเสริมการขาย