ประเภทธุรกิจ

บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้า คัดขนาดเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูป และจำหน่ายถ่านหิน

ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน

ธุรกิจพลังงานทดแทนถ่านหินและปาล์มน้ำมัน

ปรับปรุงคุณภาพถ่านหิน

ถ่านหิน, เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆ

ซื้อมา ขายไปถ่านหิน

การค้าไทย-อินโดนีเซีย พ่อค้าคนกลางค้าขายถ่านหิน

นำเข้า-ส่งออก จำหน่ายถ่านหิน, ข้าว