Business Type

บริการทางด้านภาพยนต์

ผลิตและจำหน่ายภาพยนตร์ รับจัดมวย

ประสานงานถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ

รับจ้างฉายภาพยนตร์ทั่วไป

วางระบบไอที

ให้เช่าฟิมล์ภาพยนต์

จำหน่ายภาพยนต์และละคร

ผลิตภาพยนต์และจัดจำหน่าย

ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์