Business Type

ผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด

จำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง

รับซื้อหัวมันสำปะหลัง, ผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ส่งออกมันสำปะหลัง

ผู้ส่งออกมันสำปะหลัง

ผลิตและส่งออกมันสำปะหลัง

ผลิตมันสำปะหลังแปรรูป อัดเม็ด

รับซื้อหัวมันสำปะหลัง, ผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ผลิตแป้งมันสำปะหลังอัดเม็ด

ผลิตมันสำปะหลังเม็ดเป็นอาหารของสัตว์