Online Catalog

กล่องกระดาษแบบฝาปิด

Product Category :  Boxes-Paper
Brand :  bkkcartons
Add to RFQ

โรงงานผลิตกล่องลูกฟูกสำเร็จรูป กล่องฝาชน กล่องฝาเกย กล่องครอบ กล่องผลไม้

กล่องกระดาษ

 

บริษัท บางกอกคาร์ตั้นและบรรจุภัณฑ์ จำกัด

โทร:0-2810-7778-9,0-2810-7878


Please request for more details or contact our customer service for more information.