ประเภทธุรกิจ

รีสอร์ท บริการห้องพักจำนวน 126 ห้อง

สหกรณ์บริการเงินกู้แก่สมาชิกเพื่อเป็นทุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมใครัวเรือน, จำหน่าย ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลงให้กับเกษตรกร

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6