ประเภทธุรกิจ

ห้องสมุด

ห้องสมุดสาธารณะของสมาคมไทยสร้างสรรค์

รับเข้าเล่มสมุด หนังสือ

ห้องสมุดของเอกชน

ผลิตสมุด ปกแข็ง ปกอ่อน ทุกชนิด

หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์ศาลายา

จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ไม้-เหล็กของห้องสมุด ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งห้องสมุด ออกแบบแปลน จัดทำบัตรรายการครบชุด, รับสอนการซ่อมหนังสือแบบต่างๆ, รับปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานห้องสมุด

อุปกรณ์ห้องสมุด

จำหน่ายสมุด หนังสือ

อุปกรณ์ห้องสมุด