ประเภทธุรกิจ

ร้านจำหน่ายปกพลาสติกอย่างเดียว

หนังสือ เข้าเล่ม

ผลิตและจำหน่ายเครื่องเขียน

จำหน่ายสมุดเรียนทุกชนิด

รับจ้างไสกาว เข้าเล่มหนังสือทุกประเภท

ผลิตสมุด ปกแข็ง ปกอ่อน ทุกชนิด

จัดทำรูปเล่ม ก่อนเข้าโรงพิมพ์

ทำปกหนังสือและซองเก็บเอกสารพลาสติก

เย็บเล่มปกแข็ง