ประเภทธุรกิจ

โรงภาพยนตร์

โรงภาพยนตร์ 2

โรงภาพยนตร์ 2

บริการฉายภาพยนต์

ละครหุ่นเล็ก