ประเภทธุรกิจ

สร้างบุคคลากร ผู้ช่วยพยาบาล คุณภาพ บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สอนเสริมภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นให้ฟรี ผู้ช่วยพยาบาล เชียงใหม่, เรียนผู้ช่วยพยาบาล เชียงใหม่, สอนผู้ช่วยการพยาบาล, สอนทำอาหารไทย Nurse Aid School Cooking School.

โรงเรียนการบริบาล หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก อบรมหลักสูตรระยะสั้น พนักงงานผู้ช่วยทางการพยาบาลเรียนในห้องแอร์ ห้องปฎิบัติการ และฝึกปฎิบัติในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฎิบัติพัฒนาในการดูแลสุขภาพประชาชนคุณสมบัตของผู้เข้าอบรม - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 17-35 ปี - วุฒิการศึกษา

โรงเรียน ส่งเสริมอาชีพพยาบาล ภาคอีสาน โรงเรียนส่งเสริมอาชีพพยาบาลโคราช ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพพยาบาลโคราช โรงเรียนพยาบาลโคราช เปิดสอนวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้ยังเรายังมี ศูนย์พยาบาลสุรนารีเฮลล์แคร์ บริการจัดส่งพยาบาลไปดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ทั้งที่บ้าน และโรงพยาบาล เรามี 2 สาขาสาขาที่1 โคราช สาขาที่ 2

ฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน หรือ 840 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียนแบ่งเป็น เรียนทฤษฎี และฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล จะได้รับประกาศนียบัตร "การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก" รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำไปใช้สมัครทำงานในโรงพยาบาล คลีนิค สถานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเด็กเล็ก

โรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาลบริการจัดส่งผู้ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุประจำบ้าน, โรงพยาบาล-พนักงานผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

รร.บ้านอาจารย์บริบาลเปิดสอนหลักสูตรพนักงาน, ผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน ค่าเล่าเรียนถูกลงทุนน้อย มีงานรับรอง มั่นคง มีสวัสดิการ เป็นที่ต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รร.บ้านอาจารย์บริบาล เป็น รร.ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและ รพ.เอกชนจบแล้วมีงานรองรับ โรงเรียนบริบาล

โรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาล บริการจัดส่งผู้ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุประจำ บ้าน, โรงพยาบาล - พนักงานผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี - มีรายได้ระหว่างฝึกงาน - เรียนจบมีงานรองรับทันที - ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น พ.ศ.2550 - ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น พ.ศ. 2551 - ค่าเทอมผ่อนจ่ายได้ตลอดหลักสูตร รับสมัครเรียนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น 6 เดือน หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ วิชาผู้ช่วยพยาบาล สอนโดยทีมงานแพทย์และพยาบาล จบแล้วมีงานทำ 100 %