ประเภทธุรกิจ

โรงเรียนการบริบาล หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก อบรมหลักสูตรระยะสั้น พนักงงานผู้ช่วยทางการพยาบาลเรียนในห้องแอร์ ห้องปฎิบัติการ และฝึกปฎิบัติในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฎิบัติพัฒนาในการดูแลสุขภาพประชาชนคุณสมบัตของผู้เข้าอบรม - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 17-35 ปี - วุฒิการศึกษา

สร้างบุคคลากร ผู้ช่วยพยาบาล คุณภาพ บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สอนเสริมภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นให้ฟรี ผู้ช่วยพยาบาล เชียงใหม่, เรียนผู้ช่วยพยาบาล เชียงใหม่, สอนผู้ช่วยการพยาบาล, สอนทำอาหารไทย Nurse Aid School Cooking School.

โรงเรียน ส่งเสริมอาชีพพยาบาล ภาคอีสาน โรงเรียนส่งเสริมอาชีพพยาบาลโคราช ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพพยาบาลโคราช โรงเรียนพยาบาลโคราช เปิดสอนวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้ยังเรายังมี ศูนย์พยาบาลสุรนารีเฮลล์แคร์ บริการจัดส่งพยาบาลไปดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ทั้งที่บ้าน และโรงพยาบาล เรามี 2 สาขาสาขาที่1 โคราช สาขาที่ 2

ฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน หรือ 840 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียนแบ่งเป็น เรียนทฤษฎี และฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล จะได้รับประกาศนียบัตร "การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก" รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำไปใช้สมัครทำงานในโรงพยาบาล คลีนิค สถานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเด็กเล็ก

โรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาล บริการจัดส่งผู้ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุประจำ บ้าน, โรงพยาบาล - พนักงานผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี - มีรายได้ระหว่างฝึกงาน - เรียนจบมีงานรองรับทันที - ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น พ.ศ.2550 - ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น พ.ศ. 2551 - ค่าเทอมผ่อนจ่ายได้ตลอดหลักสูตร รับสมัครเรียนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น 6 เดือน หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ วิชาผู้ช่วยพยาบาล สอนโดยทีมงานแพทย์และพยาบาล จบแล้วมีงานทำ 100 %

รร.บ้านอาจารย์บริบาลเปิดสอนหลักสูตรพนักงาน, ผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน ค่าเล่าเรียนถูกลงทุนน้อย มีงานรับรอง มั่นคง มีสวัสดิการ เป็นที่ต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รร.บ้านอาจารย์บริบาล เป็น รร.ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและ รพ.เอกชนจบแล้วมีงานรองรับ โรงเรียนบริบาล

โรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาลบริการจัดส่งผู้ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุประจำบ้าน, โรงพยาบาล-พนักงานผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี