ประเภทธุรกิจ

โรงยางรมควัน

รมควันแมลง จำหน่ายเคมีภัณฑ์

สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

รับบริการตรวจสอบสินค้าและกำจัดแมลง เพื่อการส่งออกตามกระบวนการ "ฟูมิเกชั่น" และตามระบบ AFAS (Australia)