ประเภทธุรกิจ

, sm400, sm520   เพื่อลดน้ำหนักของโครงสร้าง แต่คงไว้ซึ่ง ความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย สามารถผลิตและติดตั้งได้ทั้งในรูปทรง แนวเส้นตรง และ ดัดโค้ง ทำความยาว สแปน ได้กว้าง โดยไม่มีเสากลาง ความยาว span 12 เมตร ถึง 42 เมตร   โครงเหล็กเสา และโครงเหล็กหลังคา เซลลูล่าร์บีม (cellular beam