ประเภทธุรกิจ

รับแจ้งออก / รับเปลี่ยนนายจ้าง รับขึ้นทะเบียนใหม่ บัตรชมพู รับปรึกษาปัญหาแรงงานฟรี !!! ​ ​​

เราเป็นบริษัทจัดหาแรงงานไทย บริษัท outsource จัดหา แรงงานจ้างเหมาชาย แรงงานจ้างเหมาหญิง ทั้งแรงงานประจำและแรงงานชั่วคราว  6 เหตุผลง่ายๆ ว่าทำไมต้องใช้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน จาก บริษัท พีพีแอล เซอร์วิส จำกัด 1.

เตือนนายจ้าง ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 แรงงานต่างด้าวระบบเก่าที่ถือบัตรสีชมพู กลุ่ม CI เล่มเขียว กลุ่มประมงทุกคนต้องเป็น MOU เท่านั้น โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI นั้นจะต้องถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบ MOU เท่านั้น กรณีตรวจพบนายจ้างมีแรงงานไม่ถูกกฏหมายแรงงาน ถูกดำเนินคดีทั้งนายจ้างและแรงงาน

สำนักงานจัดหางาน จักรกฤช โจมฤทธิ์ บริการนำเข้าแรงงาน (mou) สัญชาติ ลาว กัมพูชา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีความพร้อมเข้ามาทำงานให้กับองค์กร ทางสำนักงานจัดหางานของเราดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย อาทิ การดำเนินการด้านเอกสารทั้งหมดทั้งในประเทศไทยและประเทศต้นทางของแรงงานต่างด้าว จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด •บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว •พิสูจน์ สัญชาติ ทำpassport •จัดทำเอกสารทั้งระบบแรงงานต่างด้าว •จัดทำใบอนุญาตทำงาน ,ใบอนุญาตทำงานเมื่อเปลี่ยนนายจ้าง •รายงานตัว 90 วัน

พร้อมทั้งในการจัดทำเอกสารต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจัดหางานให้คนหางานในประเทศ- ประสานงานนำเข้าแรงงานต่างด้าว (mou) ยื่นเอกสารแรงงานพม่ากรณีครบ 4 ปี จัดทำเอกสาร พร้อมจัดหางานในประเทศ

และ คนงานเวียดนาม บริษัทจัดหาแรงงาน จัดหาแรงงานพม่า จัดหาแรงงานกัมพูชา จัดหาแรงงานลาว และ จัดหาแรงงานเวียดนาม บริการสรรหาคนงาน และ นำเข้าแรงงานใหม่ นำเข้าแรงงานใหม่ แบบแรงงาน mou แรงงานต่างด้าวถูกกฏหมาย 100% ครบทุกเรื่อง คัดเลือกบุคลากรตามความต้องการ (recruiting and testing) ตรวจสุขภาพแรงงาน จากประเทศต้นทาง

ให้บริการแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา) ที่ถูกกฏหมาย,เน้นบริการด้านแม่บ้านในประจำโรงงานอุตสาหกรรม,คนดูแลสวนประจำในโรงงานอุตสาหกรรม,พนักงานใน Line การผลิต ,รับจัดทำพาสปอร์ต,ต่อบัตรทำงานแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา)

ประกอบธุรกิจรับเหมาแรงงานที่เป็นแรงงานต่างด้าว ถูกต้องตามกฎหมาย

รับบริการนำเข้าและพิสูจน์สัญชาติแรงงาน ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน และสถานทูตพม่า บริการและให้คำปรึกษา ปัญหาด้านแรงงาน และนำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ภายใต้ mou รายงานตัวพิสูจน์สัญชาติ บริการงานทะเบียน เวลาทำงาน บัญชีเงินเดือน หรือคำตอบแทนของแรงงานสวัสดิการแรงงาน การทำงาน การเดินทาง ทำหนังสือเดินทาง