ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายแผ่นวีซีดี

จำหน่ายเกมส์คอมพิวเตอร์

แผ่นดิสก์-ซีดี

ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี โน้ตบุ๊ค เซิร์ฟเวอร์ จอมอนิเตอร์ คอมพิวเตอร์มือถือ โปรเจคเตอร์

ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี โน้ตบุ๊ค เซิร์ฟเวอร์ จอมอนิเตอร์ คอมพิวเตอร์มือถือ โปรเจคเตอร์

ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี โน้ตบุ๊ค เซิร์ฟเวอร์ จอมอนิเตอร์ คอมพิวเตอร์มือถือ โปรเจคเตอร์

ผู้ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์

ผลิตแผ่นดิสค์ครบวงจร จำหน่ายสื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD, DVD, Diskette, Memory Card, Handydrive, Case & Box

คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม