ประเภทธุรกิจ

ฟาร์มเกษตร บนเนื้อที่กว่า 104 ไร่ ปลูกพืชสายพันธ์พิเศษที่หายากจากทั่วโลก ปลูกเมล่อนออร์แกนิก ภายในแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วนเป็นค่าเฟ่น่ารัก นำผลิตผลจากฟาร์มมาทำเมนูสุขภาพจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เยี่ยมชมเทคโนโลยีโรงเรีอนจากอิสราเอล โคโรมี ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ดีไอวาย สุดน่ารัก

รับติดตั้ง,จัดการฟาร์มไฮโดรโปนิคส์ ทั้งในและต่างประเทศ,จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม เช่น อุปกรณ์การปลูก,สารอาหาร,เมล็ดพันธุ์,สารกำจัดแมลง,สารกำจัดโรคพืช,วัสดุปลูก

จำหน่ายส้มโชกุนเบตง,จำหน่ายกิ่งพันธ์ส้มโชกุน,กิ่งพันธ์ลำไยพวงทอง

ส่งออกผักและผลไม้

จำหน่ายส้มและกิ่งพันธุ์

ผลไม้ส่งออก

สวนส้มจี๊ด

ผู้ปลูกและส่งออกลำไย, ลิ้นจี่สด

ผู้ปลูกและส่งออกมังคุด กล้วยไข่