ประเภทธุรกิจ

รับวิเคราะห์คุณภาพของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊ส-ท่อและถังสำหรับอุตสาหกรรมและเวชกรรม

โรงงานผลิตคาร์บอน รวมทั้งจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิต

รับวิเคราะห์คุณภาพของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊ส-ท่อและถังสำหรับอุตสาหกรรมและเวชกรรม

ก๊าซอุตสาหกรรมทุกชนิด ก๊าซทางการแพทย์

ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์