แคตตาล็อกออนไลน์

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบ

คำค้นสินค้า :  monitoring report

ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)

 

บริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Consultant Services) รับปรึกษาทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ESA IEE CoP EIA ISO, วิเคราะห์น้ำใต้ดิน, กฎกระทรวงเรื่องน้ำใต้ดิน, ตรวจสอบน้ำใต้ดิน, ส่งรายงานน้ำใต้ดิน, EIA Monitoring การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EIA

ติดต่อสอบถาม โทร 08-9774-7682, 0-2156-9397

 

ขอบเขตงานบริการ

การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental Safety Assessment : ESA)

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)

รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ประเภท โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

ที่ปรึกษางานควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พ.ศ. 2545

ที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001 และ ISO 14001  ISO18001  ISO50001

ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)

ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม