แคตตาล็อกออนไลน์

ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 ISO 50001

ขอใบเสนอราคา ขอรายละเอียด

ที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001 และ ISO 14001  ISO18001  ISO50001

 

บริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Consultant Services) รับปรึกษาทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ESA IEE CoP EIA ISO, วิเคราะห์น้ำใต้ดิน, กฎกระทรวงเรื่องน้ำใต้ดิน, ตรวจสอบน้ำใต้ดิน, ส่งรายงานน้ำใต้ดิน, EIA Monitoring การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EIA

ติดต่อสอบถาม โทร 08-9774-7682, 0-2156-9397

 

ขอบเขตงานบริการ

การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental Safety Assessment : ESA)

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)

รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ประเภท โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

ที่ปรึกษางานควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พ.ศ. 2545

ที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001 และ ISO 14001  ISO18001  ISO50001

ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)

ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม