ประเภทธุรกิจ

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล - ป.6

จำหน่ายอะไหล่เก่า และบริการซ่อมเครื่องยนต์ วางเครื่องยนต์

โรงเรียนรัฐบาล อนุบาล 1 - ป.6