โรงกลึงศรีราชา ภูศรี พรีซีชั่น ชลบุรี

https://www.puseeprecision.co.th

609/4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี

2 อําเภอ/เขต

16 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ ระยอง

3 อําเภอ/เขต

3 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา

4 อําเภอ/เขต

24 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ

7 อําเภอ/เขต

29 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว

1 อําเภอ/เขต

2 ตำบล/แขวง