กำจัดปลวกอุบล-ศรีสะเกษ-อำนาจเจริญ-ยโสธร

https://www.กำจัดปลวก-อุบลราชธานี.com

165 หมู่ 4 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี

4 อําเภอ/เขต

8 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ

2 อําเภอ/เขต

9 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร, ร้อยเอ็ด

2 อําเภอ/เขต

9 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ

1 อําเภอ/เขต

5 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์

1 อําเภอ/เขต

7 ตำบล/แขวง