ไออีเอ็น ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ

ที่อยู่
252 อาคารเอส พี อี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์