บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด

ที่อยู่
ท่าอากาศยานดอนเมือง ฝ่ายสินค้าขาออก ถนนแขวงสีกัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร หีบห่อ สินค้า สิ่งของ วัสดุ และ ทรัพย์สินส่วนตัวโดยทั่วไป โดยวิธีใด ๆ โดยตัวแทน หรือคนกลางใดๆ