บริษัท อาร์ ที ไวส์ คอนโทรลส์ จำกัด

ที่อยู่
9/188 หมู่ 5 ซอยบางกร่าง 43 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องสูบสารเคมี ระบบระบายความร้อนระบบทำความเย็น ควบคุม ปั๊มเคมี เครื่องสูบจ่ายสารเคมี เครื่องสูบตะกอนข้นของเหลวและของหนืดและให้บริการ เครื่องวัดและความคุมคุณภาพน้ำเป็นปั๊มคุณภาพเหมาะสมสำหรับใช้งานในบ้าน และ โรงงานอุตสาหกรรม ในการสูบสารเคมีต่างๆจากถังเก็บ สารต่างๆที่สูบได้คือสารหรือนํ้ายาเคมี นํ้ามันเบนซินและดีเซล