ประเภทธุรกิจ

บริการรับตรวจร่างกายด้วยเครื่อง MRI แบบ supper conduting magnet สามารถให้บริการได้ทุกส่วนของร่างกาย

บริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์

บริการรับตรวจร่างกายด้วยเครื่อง MRI แบบ supper conduting magnet สามารถให้บริการได้ทุกส่วนของร่างกาย

บริการห้องตรวจเอกซเรย์

บริการห้องตรวจเอกซเรย์

มีเครื่อง MRI (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) CT Scan (เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องตรวจกระดูกพรุน (Dexa BMD)

เอ็กซเรย์ MRI และคอมพิวเตอร์