ประเภทธุรกิจ

ทอผ้ายืดเป็นม้วน

ขายผ้ายืด

ผ้ายืดม้วน

จำหน่ายผ้ายืด และ ผ้าสำเร็จรูป

ผลิต-จำหน่ายผ้ายืด

จำหน่ายผ้ายืดและเสี้อผ้าสำเร็จรูป

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้ายืดให้กับโรงงานการ์เมนท์ทั่วประเทศ

จำหน่ายผ้ายืดและโรงทอผ้า